فروش اقساطی دوربین

فروشگاه اینترنتی دیدنگار بدلیل تقاضای مکرر خریداران محترم و بنابر سیاست حمایت از متقاضیان خرید تجهیزات عکسبرداری و فیلمبرداری با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، طرح فروش اقساطی و یا فروش اقساطی دوربین را برقرار می کند. در این طرح متقاضیان با ارائه گواهی کسر از حقوق از محل کار خود (فرم موجود در صفحه) می توانند نسبت به خرید اقساطی لوازم مورد نیاز خود اقدام نمایند. همچنین میزان سود پرداختی متقاضیان بر اساس سود بانکی محاسبه خواهد شد. میزان سقف تسهیلات پرداختی برای هر متقاضی حداکثر یکصد میلیون ریال و تعداد اقساط بازپرداخت حداکثر ۱۰ قسط است.

تبصره : خرید اقساطی با تایید  شامل بند ۱ نمی‌شود .

ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها مرتبط با دیدنگار

  1. مبلغ یک سوم نقدی پیش پرداخت
  2. الباقی طی حداکثر ۱۰ قسط (چک) با سود بانکی

(مشتریان محترم شهرستان ، لازم است قبل از مراجعه حضوری ، مدارک خود را به شماره ۷۷۶۱۶۴۳۸ فکس و تایید بخش مالی را دریافت نمایند)

(گواهی های صادره بایستی فاقد هرگونه قید و شرط باشند)

گواهی اشتغال به کار و تعهد نامه کسر از حقوق (مربوط به ضامنین)

 

به: دیدنگار
از:—————- احتراماَ، بدینوسیله گواهی می شود که خانم/آقای ————– فرزند ———— به شماره شناسنامه ———– صادره از ————– دارای کد ملی ——————— و به شماره پرسنلی —————— ، به صورت رسمی قراردادی از تاریخ ————– تاکنون در این اداره/ سازمان/ شرکت مشغول به کار بوده و در حال حاضر مبلغ——- —– ریال ( به حروف :—————————– ریال) حقوق و مزایای مستمر ماهیانه پس از کسورات . قانونی و سایر تعهدات دریافت می نماید. لذا این اداره / سازمان / شرکت متعهد میگردد چنانچه خریدار ، اقساط دریافتی را پرداخت ننماید، بدون هیچگونه اعتراض و ایرادی و به صرف اعلام آن فروشگاه و بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضایی و ثبتی، حداقل معادل اقساط مذکور را از محل دریافتی های مستمر ماهانه و پاداشهای سالانه (مطابق با قانون کار) ضامن (خانم / آقای —————) کسر و در وجه آن فروشگاه پرداخت نماید، ضمناَ تسویه حساب با نامبرده، منوط به ارائه تسویه حساب تسهیلات دریافتی خانم / آقای ———————— از آن فروشگاه می باشد .لذا این اداره / سازمان / شرکت متعهد میگردد چنانچه خریدار ، اقساط دریافتی را پرداخت ننماید، بدون هیچگونه اعتراض و ایرادی و به صرف اعلام آن فروشگاه و بدون نیاز به اخذ حکم از مراجع قضایی و ثبتی، حداقل معادل اقساط مذکور را از محل دریافتی های مستمر ماهانه و پاداشهای سالانه (مطابق با قانون کار) ضامن (خانم / آقای – ————) کسر و در وجه آن فروشگاه پرداخت نماید، ضمناَ تسویه حساب با نامبرده، منوط به ارائه تسویه حساب تسهیلات دریافتی خانم / آقای ————— ——— از آن فروشگاه می باشد. نظر به این که نامبرده باز پرداخت تسهیلات دریافتی خانم / آقای ————– از آن فروشگاه به مبلغ —————- ریال (به حروف : ———————– ریال ) را ضمانت می نماید، مهر و امضای اداره / سازمان / شرکت *مراتب فوق مطالعه گردید و مورد موافقت اینجانب —————– میباشد. امضا و تاریخ